VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


Veronika Barkoci
IČ: 74735632
DIČ: nejsem plátce DPH
se sídlem: Stan. Masara 1463, 752 01 Kojetín
kontaktní údaje:
email: veronika.barkoci@gmail.com
telefon: +420 739 291 302
(dále jen „prodávající“)  


2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby prodávajícího poskytující sezení, konzultace, skupinové workshopy, zprostředkování informací, digitální nosiče.
2.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kodyvasiduse.cz (dále jen „internetový obchod“). 
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II. Informace o službách a cenách
1. Informace o službě, včetně uvedení cen jednotlivé služby a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivé služby v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, počet kusů a způsob platby.
V případě objednání sezení či konzultace prodávající telefonicky nebo emailem, nejpozději do 3 dnů od obdržení objednávky, kontaktuje kupujícího a společně se dohodnou na nejbližším možném termínu, času a způsobu provedení daného úkonu. Termíny a časy objednání vždy závisí na vytíženosti prodávajícího. Každá změna termínu nebo času ze strany kupujícího nebo prodávajícího musí být vždy řádně vykomunikovaná telefonicky nebo emailem.
4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT.
5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace a zprostředkování služby na dálku / online komunikace při uzavírání smlouvy odesláním objednávky.
6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři potvrzení objednávky. Toto potvrzení je automatické a přijetí objednávky prodávajícím se považuje za uzavření Kupní smlouvy.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.
IV. Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služeb. Kupující může objednávat službu také bez registrace. 
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
V. Platební podmínky a fakturace
1. Cenu za služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně, v měně CZK převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801759294/2010 vedený u Fio Banky
bezhotovostně, v cizí měně EUR převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601879187/2010 , IBAN: CZ87 2010 0000 0026 0187 9187 vedený u Fio Banky
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
2. Kupující může využít těchto možností plateb:
-       bankovním převodem na účet uvedený v objednávce
-       online platební kartou VISA, VISA elektron, MaterCard, Maestro
3. Platba je jednorázová.
4. Kupující je povinen uhradit cenu za objednávku společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat, napárovat se systémem, který po obdržení platby automaticky vygeneruje fakturu – daňový doklad. Faktura ponese informace o úhradě a bude zaslána na email kupujícího.
3. Sezení, konzultace a workshopy se vždy platí předem. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nejpozději však vždy 1 den před předem dohodnutým termínem uskutečnění sezení či konzultace, nedohodne-li se kupující a prodávající telefonicky jinak.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 
VI. Stornovací podmínky
1. Objednané služby lze stornovat před jejich čerpáním, u sezení, konzultací, workshopů do 24 hodin před okamžikem jejich plánovaného zahájení.
2. Pokud již k čerpání služeb došlo, a to v jakémkoli rozsahu a časovém úseku, a to i bezprostředně po zahájení, není storno možné.
3. Od okamžiku zahájení čerpání, kdykoli, kdy kupující vyjádří svoji nespokojenost nebo si z jakéhokoli důvodu službu rozmyslí, nebo obě strany dojdou k závěru, že službu není možné v plném rozsahu naplnit, není storno možné. Kupující na sebe bere plnou zodpovědnost a nemá nárok na vrácení ceny nebo kompenzaci.
4. V případě, že kupující použije jakoukoli formu násilí, včetně slovních urážek nebo útoků, prodávající okamžitě ukončí danou interakci a kupující nemá nárok na vrácení ceny nebo kompenzaci.
VII. Zrušení objednávky
1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit skupinový workshop před jeho konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna jeho kapacita. Prodávající navrhne kupujícímu možnost účasti na další plánované akci, a pokud kupující souhlasí, dojde tak pouze ke změně termínu. V ostatních případech prodávající bez zbytečného odkladu zašle celou uhrazenou cenu kupujícímu na jeho bankovní účet.
VIII. Prodávající se zavazuje
1. S veškerými informacemi získanými od klientů během sezení, workshopů bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.
IX. Vyloučení odpovědnosti
1. Všechny služby prodávajícího slouží pro informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace poskytované prodávajícím jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených služeb v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Objednáním služby kupující přebírá plnou zodpovědnost za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch poskytované služby je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)
2. Prodávající upozorňuje kupujícího, že může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda sezení, konzultaci nebo workshop podstoupí či nikoli.
3. Prodávající upozorňuje kupujícího, že obsah sezení, konzultací nemůže nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemůže nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Informace, které prodávající poskytuje během sezení, konzultací jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice a kupující je vždy vyzván, zda s jednotlivými kroky a postupy souhlasí.
X. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů ode dne zaplacení dané služby, nejpozději však 1 den před zahájením sezení, konzultace nebo workshopu, viz. Stornovací podmínky.
2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat Žádost o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí Žádost k odstoupení od smlouvy.
2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
při dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
V případě, že si digitální obsah již stáhl do svého zařízení
3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal buď na účet uvedený v Žádosti k odstoupení od kupní smlouvy nebo na účet, ze kterého služba byla hrazena.
XI. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
XII. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná???
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021