Když přijde čas


Když přijde čas

KDYŽ PŘIJDE ČAS...

Pamatujte, že je možné fyzicky utéct nebo se schovat před druhým člověkem, ale pokud tento člověk, nehledě na to, jak moc ho / ji zkoušíte odehnat pryč ze svého života, zůstává ve vašich myšlenkách, v těle, cítíte je pořád uvnitř.

Tak je to pouze proto, že se tento člověk nachází ve vašem životě z nějakého vyššího účelu. Je tu pro vás vzkaz.
Tento člověk je zde, aby vám ukázal VÁS SAMOTNÉ, vaši vnitřní pravdu o vás samých.
Tento člověk je dokonalým odrazem vás samotných.
Tento člověk je zde, aby uvnitř vás aktivoval váš proces léčení.


On / ona také představuje tu část VÁS SAMOTNÝCH, která vám zoufale chybí, je to ta část z vás, kterou hledáte po celý život.


Tento člověk je zde a nyní pouze z jediného důvodu, a to uvidět, cítit onu chybějící část, plně se s ní propojit, přijmout ji a milovat. Milovat Sebe.
Skrze tohoto člověka je vám dovoleno potkat se sami se sebou, integrovat, osvobodit se, proléčit a růst.

Nepotlačujte své vnitřní volání, speciální aranžmán a dar od Vesmíru.
Ten správný čas pro vás již nadešel.

Veronika Barkoci
 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.czWHEN COMES THE TIME...

Remember, that you can physically run or hide from other person, but if this person, no matter how much you try to reject, resist or push him / her away from your life, still stays in your thoughts, in your body, you feel them inside all the time.
That is because this person is within your life to some higher purpose. There is a message for you.

This person is here to show you YOURSELF, your inner true about yourself.
This person is the perfect reflection of YOU.
This person is here to activate within you your process of healing.

He or she also represents that part of YOU which is desperately missing, it is that part of you which you are searching for the whole life.

This person is here and now only because of the only reason, that is to see, hear and feel that missing part, to fully connect with it, embrace and love. To Love Yourself.
Through this person you are allowed to meet with yourself, to integrate, to liberate, to heal and grow.

Don’t suppress your inner call, the special arrangement and gift from the Universe.
The right time for you has already come.

Veronika Barkoci

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky, www.kodyvasiduse.cz  FB:  https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky